1. INFORMATION TILL ANVÄNDAREN OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

I enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 (GDPR) och organisk lag 3/2018 från 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informeras du om personuppgiftsansvarig, syftet med bearbetningen, legitimiteten för bearbetning av dina uppgifter, kategorier av mottagare av överföring av dina uppgifter (om sådana finns), ursprunget till dina bearbetade uppgifter om dessa skiljer sig från dem du frivilligt uppgett och de rättigheter som gäller.

2. INFORMATION OM ANSVARET FÖR BEHANDLINGEN

MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L.

B57886434

C/Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears)

dr.scheib@psychosomatik.com

3. INFORMATION OM SYFTET OCH LEGITIMERINGEN AV BEHANDLINGEN

De operationer som planeras för att genomföra behandlingen är:

I den ansvariges legitima intresse:

Ekonomisk och bokföringshantering, skattehantering, administrativ hantering, fakturahantering, kund- och leverantörshantering, hantering av betalningshantering och relaterade tjänster, historiska affärsrelationer.

Genom uttryckligt, entydigt och informerat samtycke från den berörda parten:

Medicinsk konsultation av alla specialiteter. Alla slags analytiska och diagnostiska tester av den berörda personens hälsotillstånd, inklusive bilddiagnos.

Hänvisning till kommersiell reklamkommunikation via e-post, fax, SMS, MMS, sociala gemenskaper eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som möjliggör kommersiell kommunikation. Dessa kommunikationer kommer att göras av DEN ANSVARIGE och är relaterade till deras produkter och tjänster, eller deras samarbetspartners eller leverantörer med vilka han har ett kampanjavtal. I dessa fall kommer tredje parter aldrig att ha tillgång till personuppgifter.

Utföra statistiska studier.

Behandla beställningar, förfrågningar eller annan typ av begäran som görs av användaren genom något av kontaktformulären som är tillgängliga.

Vidarebefordra webbplatsens nyhetsbrev.

Kriterier för lagring av data: Uppgifterna bevaras så länge som det kommersiella förhållandet mellan parterna varar. När nämnda kommersiella förhållande har avslutats kommer informationen att blockeras för att förhindra möjlighet till åtkomst och låses upp endast i de fall då nämnda data krävs av datakontrollanten (av juridiska, kommersiella, arbetsrättsliga eller andra rättslig skäl) och detta endast tills lagligt utgångsdatum eller preskribering. Data förstörs därefter bekvämt och med tillräckliga garantier för att förhindra att de återhämtas. Förstörs därefter enkelt och med adekvata garantier för att förhindra åtkomst.

4. INFORMATION OM ÖVERFÖRING AV DATAKOMMUNIKATION

Personuppgifterna kan överföras för upprätthållande av det kommersiella förhållandet och/eller för genomförandet av verksamheten, till skatte- och redovisningsföretag, till affärsverksamhet, till banker och finansiella institutioner, skattebyråer och andra behöriga offentliga institutioner. Uppgifterna kommer inte att meddelas till andra tredje parter, förutom vid juridisk skyldighet.

Inga dataöverföringar görs till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till internationella organisationer.

5. INFORMATION OM RÄTTIGHETERNA TILL DEN BERÖRDA PARTEN OCH SÄTT ATT UTÖVA DEM

Rättigheter som hjälper användaren och hur dessa kan utövas:

Den berörda parten har rätt att: Få tillgång till sina uppgifter, att få sina uppgifter rättade, att få sina uppgifter raderade, att deras uppgifter kan överföras, till begränsningen i behandlingen av deras uppgifter, att motsätta sig behandling av deras uppgifter, att dra tillbaka det samtycke som givits, att lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten för att lämna in ett rättsligt överklagande.

Du kan utöva dessa rättigheter med hjälp av ett motiverande brev, adresserat till den behandlingsansvarige eller hans representant, med angivande av den rättighet du vill utöva, åtföljd av en fotokopia av ditt identifikationsdokument. Du kan också i förväg begära av den behandlingsansvarige ett standardformulär för den rättighet du vill utöva.

Utövandet av rättigheter medför inga förvaltningskostnader för den berörda parten, förutom portokostnader om du väljer att skicka det med post.
Du kan utöva dina rättigheter:

Personligen i lokalerna hos den behandlingsansvarige genom att identifierar sig med ID eller motsvarande dokument.

Genom ett e-postmeddelande adresserat till personen i identifieringsavdelningen hos den person som är behandlingsansvarig och medföljande kopia av ditt ID eller motsvarande dokument.

Genom post (lämpligen ett rekommenderat brev) adresserat till adressen som hittas i identifieringsavsnittet i Ansvarig för behandlingen, åtföljt av en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument.

Kontaktinformation för att utöva dina rättigheter:

MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L., C/Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears),

dr.scheib@psychosomatik.com

6. OBLIGATORISK ELLER ALTERNATIV BESKRIVNING AV INFORMATION SOM ANVÄNDAREN STÅR FÖR

Genom att markera representativa rutor och ange data i fälten (markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller presenterade i nedladdningsformuläret), accepterar användaren uttryckligen och fritt och entydigt att dina data är nödvändiga för att uppfylla din begäran av leverantören, samt är det frivilligt att inkludera data i de återstående fälten. Användaren garanterar att personuppgifterna som lämnas till den ansvarige är sanningsenliga och ansvarar för att kommunicera alla förekommande ändringar.

Den ansvarige informerar och garanterar uttryckligen för användarna att deras personuppgifter inte kommer att överföras i något fall till tredje parter, och att närhelst de gör någon typ av överföring av personuppgifter, kommer användarens uttryckliga, informerade och entydiga samtycke att vara begärda tidigare. All information som begärs via webbplatsen är obligatorisk eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal tjänst för användaren. I händelse av att inte all information tillhandahålls är det inte garanterat att informationen och tjänsterna som anges kommer att anpassas helt efter dina behov.

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att i enlighet med villkoren i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter följer den ansvarige alla bestämmelserna i GDPR-förordningarna för behandling av personuppgifter som han ansvarar för, vilket manifestar de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, aå att dessa behandlas på ett lagligt, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda parten och lämpligt, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften som de behandlas för.

Den ansvarige garanterar att han/hon har genomfört lämplig teknisk och organisatorisk policy för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som inrättats av GDPR för att skydda användarnas rättigheter och friheter och har kommunicerat lämplig information så att de kan utöva dem.

Denna sekretesspolicy har utarbetats av Groupo X3 Consulting Services


Användningen av vår webbplats är vanligtvis möjlig utan att uppge någon personlig information. Ackumulering av personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadress) utförs så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter samlas inte in utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av data mot obehörig åtkomst från tredje part är omöjligt.

Användning av kontaktuppgifter, som publicerats enligt publiceringsförpliktelse av tredje part, för att skicka oönskade annonser och informationsmaterial, är härmed uttryckligen förbjudet. Operatörerna av sajterna kommer uttryckligen att överväga juridiska åtgärder vid oönskad reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.

Dr Scheib Clinic använder, för utvärdering och support, åtgärder för marknadsföring online med „Visitor Action-Pixel“ från Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Med dess hjälp kan vi spåra användarnas handlingar efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Således kan vi upptäcka Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte ser de enskilda användarnas personuppgifter. Men denna information lagras och behandlas av Facebook, vilket vi tydligt informerar dig om. Facebook kan korrelera denna information med ditt Facebook-konto och också använda den i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy) för reklamändamål. Du kan komma åt och blockera annonserna som stöds av Facebook och dess externa partners genom att stänga av godkännandet av en sådan annons. För dessa ändamål ska en cookie lagras på din dator.