Psykoterapi på Mallorca och i Sotogrande

 

Vårt team väntar på dig i vår privata klinik på Mallorca och vår praktik i Sotogrande, Andalusien
Vi erbjuder psykoterapi på Mallorca och i Andalusien samt psykosomatiska behandlingar utan långa väntetider. Individanpassad en-till-en-terapi, intensiv korttidsterapi, multimodala terapikoncept och bestående framgång redan efter två till tre veckor.
Vår psykoterapi och våra psykosomatiska behandlingar kan skräddarsys helt och hållet:
z. Till exempel är en slutenvårdsvistelse i kombination med exklusiv terapeutisk behandling på hotellet möjlig, helt anonymt och diskret.
Avslappnad medelhavsatmosfär, med användning av sportterapi, avslappningstekniker och äventyrsprogram. Uppföljande behandling av din husläkare kan organiseras av oss.

Psykoterapeutisk behandling är olika för alla, eftersom alla är olika och har olika preferenser, styrkor och svagheter. Därför behöver alla individanpassad hjälp i krissituationer och vid sjukdom. Det finns inte en enda effektiv psykoterapeutisk behandling. Psykoterapin och psykoterapeuten måste passa patientens personlighet och problem. Vårt team erbjuder därför olika psykoterapeutiska behandlingar, som kan erbjudas individuellt eller i kombination, beroende på patienten.

Om du är intresserad av psykoterapi på Mallorca eller i Andalusien, kontakta oss nu. Vi kommer att kontakta dig personligen omedelbart för att hitta bästa möjliga terapi för dig utan skyldighet.

Kontakta oss

Olika psykoterapeutiska behandlingar på vår klinik

Djuppsykologiskt baserad psykoterapi (psykodynamisk psykoterapi)
Den teoretiska grunden för djuppsykologisk terapi är psykoanalys och dess vidareutvecklingar. Ett av de grundläggande antagandena är att omedvetna konflikter, som är rotade i patientens livshistoria, senare leder till effekter på upplevelse och beteende. Att känna igen och bli medveten om dessa konflikter och hantera dem i relationen mellan terapeut och patient leder till att symtomen försvinner eller förbättras. Resultatet är mer inre frihet och livsglädje.

Djuppsykologiskt baserad psykoterapi är en så kallad riktlinjeprocedur i de tyska riktlinjerna för psykoterapi. Den är vetenskapligt erkänd och effektiv för många störningar.

Denna typ av psykoterapibehandling sker vanligtvis i öppenvård en eller två gånger i veckan i sittande ställning. Vi erbjuder våra patienter en till två timmar per dag. Terapin kan också ske i form av promenader. Tankarna flödar ibland mer fritt. Redan under medeltiden utnyttjade grekiska filosofiskolor och munkar denna effekt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
är en av de mest utbredda och bäst undersökta formerna av psykoterapi. Den kombinerar två terapeutiska metoder: kognitiv terapi och beteendeterapi.
Vilken behandlingsmetod som används beror på problemet, sjukdomen eller den befintliga störningen. Det grundläggande antagandet för terapin är dock alltid detsamma: vad vi tänker, hur vi känner och hur vi beter oss är direkt relaterade. Dessa faktorer har ett avgörande inflytande på vårt välbefinnande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en problemorienterad strategi. Den innebär att man arbetar med aktuella problem och hittar lösningar på dem. Kognitiv beteendeterapi används bl.a. för att behandla depression, ångest/tvångssyndrom och missbruk. Den används också vid fysiska sjukdomar som kronisk smärta, tinnitus och reumatism. Den hjälper människor att hantera sina symtom bättre.

Djuppsykologiskt baserad psykoterapi är en så kallad riktlinjeprocedur i de tyska riktlinjerna för psykoterapi. Den är vetenskapligt erkänd och effektiv för många störningar.

Denna typ av psykoterapibehandling sker vanligtvis i öppenvård en eller två gånger i veckan i sittande ställning. Vi erbjuder våra patienter en till två timmar per dag. Terapin kan också ske i form av promenader. Tankarna flödar ibland mer fritt. Redan under medeltiden utnyttjade grekiska filosofiskolor och munkar denna effekt.

Klientcentrerad psykoterapi
Begreppet beteendeterapi står inte för en enhetlig terapeutisk metod, utan för en grupp av olika psykoterapeutiska behandlingar. Den bakomliggande teorin är att psykiska störningar beror på inlärda beteenden och därför kan avläras. Beteendeterapeutiska behandlingsmetoder påverkar de förhållanden som är förknippade med den psykiska störningen. Dessa inkluderar miljöförhållanden, andra människors beteende och personens eget tillstånd, till exempel deras tankar. För en person med en överdriven rädsla för hundar innebär detta att den drabbade personen bör söka kontakt med hundar under terapeutens nära vägledning/övervakning för att kunna korrigera sin inlärningserfarenhet ”hundar är farliga och måste undvikas till varje pris” genom nya upplevelser med hundar. Steg för steg lär sig den drabbade personen att röra sig igen utan rädsla.

Kombinationen av beteendeterapi och ketaminbehandling vid beroendebehandling är ny. Som en del av ett kombinerat tillvägagångssätt kan beroendeminnet skrivas över i vissa fall (Ravi Das, 2019)

Behandling av ångest med hjälp av virtuell verklighet
Beteendeterapeutisk konfrontationsterapi har länge visat sig vara värdefull vid psykoterapeutisk behandling av fobier och tvångstankar. Terapeuten går in i den ångestfyllda situationen tillsammans med patienten, och patienten lär sig sedan att själv minska ångesten med hjälp av avslappningstekniker och vissa övningar. Detta tillvägagångssätt är effektivt, men också mycket tidskrävande. På senare tid har flera studier visat att ångestbehandling i virtuell verklighet också är effektiv. Patienten konfronteras med sina rädslor i en virtuell miljö med hjälp av VR-glasögon och särskilda program. Detta förfarande gör det möjligt att genomföra betydligt fler konfrontationer på samma tid än exponeringsträning in vivo, vilket gör terapin snabbare och enklare. Naturligtvis fortsätter vi också att genomföra verkliga exponeringsträningssessioner.

Anwendung der VR-Brille in der Verhaltenstherapie von Angststörungen

Motiverande samtal
Miller och Rollnick definierade motiverande samtal som ”en klientcentrerad vägledande metod för att öka den inre motivationen till förändring genom att utforska och lösa ambivalens” (2009, s. 47). Metoden har starka rötter i klientcentrerad terapi enligt Carl Rogers (1951, 1959).

Detta terapeutiska förhållningssätt betonar behovet av att förstå klientens inre referensram och aktuella problem. Diskrepansen mellan beteende och värderingar betonas. I både motiverande samtal och klientcentrerad terapi skapar terapeuten förutsättningar för tillväxt och förändring. Terapeuten förmedlar den grundläggande attityden av lämplig empatisk förståelse (empati) och ovillkorlig positiv hänsyn i dialogen.

Psykoterapibehandling med hjälp av motiverande samtal är lämplig för rådgivning vid alkohol-, nikotin-, medicin- och drogproblem, vid riskbeteende, även hos ungdomar, och vid svåra beslut. I kombination med begreppet valfrihet (Luc Isebaert, 2009) är det en av de mest effektiva metoderna vid korttidsbehandling av beroende och skadlig substansanvändning.

EMDR traumaterapi
Terapimetoden EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) är särskilt lämplig för behandling av följderna av trauma. Vid posttraumatiskt stressyndrom är hjärnan överbelastad av bearbetningen av ett överväldigande trauma i samband med sin egen hjälplöshet. Känslor och minnen lagras på olika sätt och det blir svårare att bearbeta upplevelsen i efterhand. Man antar att synkronisering av hjärnhalvorna genom bilateral stimulering, t.ex. ögonrörelser, möjliggör efterföljande bearbetning av det traumatiska minnet.

Efter en noggrann anamnes- och stabiliseringsfas frigörs de traumatiska minnena från obehaget genom styrda, snabba horisontella ögonrörelser.

EMDR anses vara evidensbaserad och rekommenderas av WHO för behandling av traumatiska störningar. Terapimetoden används nu också framgångsrikt för ångeststörningar och behandling av alkohol- och drogberoende.

Gestaltterapi
Gestaltterapi enligt Fritz Perls tillhör gruppen humanistiska terapier. Gestaltterapi är en av de mest effektiva metoderna inom modern psykologi. Om du vill ge ditt liv nya impulser eller som en effektiv lösning för störningar i klinisk psykologi, är gestaltterapi lika effektiv. Tillvägagångssättet är alltid nutidsorienterat och centrerat här och nu. När vi befinner oss i nuet försvinner rädslor för framtiden och skuldkänslor för det förflutna.

Den terapeutiska processen strävar efter förändring. Varje människa har sina egna unika sätt och lösningar. Gestaltterapeuten stödjer och vägleder den individuella processen så att lösningar växer fram.

Gestalt innebär att ta ansvar och inte skuldbelägga oss själva för det som hänt oss. Om vi förändras, kommer vår omgivning att förändras med oss. Istället för att manipulera oss själva fokuserar vi på vår egen process.

I Gestalt vet vi att en fråga kommer att återkomma tills vi till slut får ett slut på den, dvs bryter den onda cirkeln. När vi känner igen mönstret stängs specifika situationer och kommer inte tillbaka.

Gestaltterapi är en integrativ terapi, där inlärningsprocessen är direkt beroende av upplevelsen. Gestalt skiljer sig från konventionell samtalsterapi på så sätt att kroppsspråk och andra uttrycksformer inkluderas.

Gestalt syftar till att göra oss medvetna om hur vi agerar och reagerar i vissa situationer. Endast med medvetenhet är förändringar möjliga.

Hypnos/hypnoterapi
Medicinsk hypnos är en erkänd psykoterapeutisk metod för att effektivt hjälpa till att lösa problem, bota eller lindra störningar och (akuta, kroniska, psykosomatiska och fysiska) sjukdomar. Denna psykoterapeutiska behandling är uppgiftsorienterad: Terapeuten identifierar mål tillsammans med klienten, som eftersträvas i den fortsatta rådgivningen och vars uppnående kontrolleras i slutet av behandlingen. En förutsättning för en framgångsrik terapi – liksom för alla andra former av terapi – är att en förtroendefull relation etableras för att uppnå de gemensamt uppsatta målen. För att främja läkning, sökande och inlärningsprocesser används hypnos antingen i en mer formell mening eller så används vardagliga tranceprocesser för terapeutiskt arbete. Hypnoterapi kan också organiseras som självhypnosträning eller inlärning av djupavslappningsövningar.

I synnerhet är hypnos också en metod som kan användas för att påverka kronisk smärta och biverkningar av mediciner, liksom sjukdomar i immunsystemet. Den spelar därför en allt viktigare roll inom smärtbehandling, onkologi och palliativ medicin.

Ketamin-assisterad psykoterapi
Kombinationen av psykoterapi och ketamininfusioner är ny. Effekterna av de båda metoderna kompletterar varandra och leder ofta till snabbare och mer hållbara resultat. Ketaminassisterad psykoterapi har under de senaste åren använts alltmer för behandling av svåra depressiva störningar, ångeststörningar och tvångssyndrom, samt (komplex) posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och beroende. Eftersom ketamin främjar neuroplasticitet är det idealiskt att kombinera med andra terapeutiska förfaranden.
Vid ketaminassisterad psykoterapi används bedövningsmedlet ketamin i lägre doser för att framkalla ett förändrat medvetandetillstånd i en säker miljö. Detta gör förändringar enklare och mer djupgående, eller till och med möjliga från första början.
Ketamin minskar depressiva och ångestfyllda tillstånd, stresstoleransfönstret är större och patienterna har lättare att öppna sig, vilket gör att de kan uppleva sig själva på ett nytt och annorlunda sätt. Användning av ketamin som en del av psykoterapi leder till mer medkänsla för sig själv, mer klarhet och lugn. Ketaminassisterad psykoterapi integrerar olika psykoterapeutiska metoder för att underlätta nya upplevelser och integrera obearbetade minnen.

Apparativa förfaranden
Förutom traditionell psykoterapi har apparativa metoder under de senaste åren också använts alltmer vid behandling av psykologiska och psykosomatiska störningar. De har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av depression, tvångstankar, ADHD, smärta och beroende. De apparatbaserade metoder som vi använder på Dr Scheibs klinik omfattar biofeedback, neurofeedback, repetitiv transkraniell magnetstimulering och transkraniell likströmssimulering.
Inte heller här är alla metoder lämpliga för alla personer och indikationen för den ena eller andra metoden ställs först efter en detaljerad diagnos. Vi använder metoderna som en del av vårt psykosomatiska helhetskoncept.

Kontakta oss - vi hjälper gärna till

Kontakta oss – vi hjälper gärna till

Om du har några frågor eller vill boka en tid, tveka inte att skriva eller ringa oss.

Klinikens sekretariat på Mallorca:
Tel. : +34 601 90 66 94 

e-mail: mallorca@psychosomatik.com

Det finns för närvarande ingen kapacitet i Sotogrande. Hembesök kan erbjudas i särskilda, brådskande fall.
Frivillig information. Vi ringer gärna upp dig för att besvara dina frågor direkt.