Esketamin Nasenspray

Fördel med Esketamin nässpray för depression

Vad är fördelen med esketamin nässpray Spravato® vid behandling av depression jämfört med ketamininfusion?

Man kan tycka att en fördel med Esketamin nässpray jämfört med intravenösa ketamininfusioner skulle vara att du kan själv administrera sprayen hemma om det behövs. Men så är inte fallet: esketaminnässprayen Spravato® får endast administreras av medicinsk personal. Patienterna måste sedan vara under medicinsk observation i minst två timmar.

Nässprayen Spravato® med Esketamin har nu godkänts av EU-kommissionen för behandling av måttliga till svåra depressiva episoder (MDD) som tillägg till behandling med orala antidepressiva. För att ketamin ska uppnå en antidepressiv effekt måste dock en viss serumkoncentration av ketamin finnas under en viss tidsperiod.

Eftersom ketamin bryts ner mycket snabbt i kroppen måste esketaminnässprayen ges i en mycket hög dos för att uppnå denna höga serumkoncentration av ketamin. Den höga dosen av esketamin gör att biverkningar ofta uppstår och patienterna måste observeras längre. Dessutom kan risken att utveckla beroende vara högre med snabbt stigande serumkoncentrationer.
Med intravenös administrering garanteras denna koncentration redan från början och kan när som helst justeras på nytt.

Janssen, tillverkaren av Spravato®, förnekar 2022 att det finns mer frekventa biverkningar. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten har Esketamin nässpray Spravato® följande biverkningar: Vid intravenös administrering är denna koncentration garanterad från början och kan när som helst justeras på nytt.

 • Yrsel (31 %)
 • Dissociation (27 %)
 • illamående (27%)
 • Huvudvärk (23 %)
 • Somnolens (18 %)
 • Dysgeusi (18 %)
 • Svindel (16 %)
 • Hypoestesi (11 %)
 • Kräkningar (11 %)
 • Förhöjt blodtryck (10%)

Om ketamin administreras intravenöst kan dosen tillfälligt minskas vid första tecken på en obehaglig biverkning. Detta leder vanligtvis till ett omedelbart slut på symptomen. Läkare och patient har därför full kontroll hela tiden. Men när ämnet har absorberats helt efter nasal intag, finns denna möjlighet inte längre. Patienten måste vänta tills biverkningarna avtagit av sig själv. Obehagliga biverkningar rapporteras i mindre än 10 % av alla fall med medicinskt övervakad intravenös användning. Därför kan uppföljningstiden vara kortare än två timmar.

Dessutom kan esketaminnässpray vara mindre effektiv än ketaminracemat som används för IV. Detta föreslogs av studien av Studie von Bahji, Vazqeez, Zarate (2021), som drar slutsatsen att intravenöst administrerat ketamin verkar vara mer effektivt än intranasalt administrerat Esketamin vid behandling av depression.
Detta förnekar dock Janssen.

I en uppdaterad dataanalys kommer Bahij, Vazquez och Zarate (2022) inte längre till ett överlägset resultat av racemiskt ketamin.
McIntyre et al (2021) konstaterar i ett internationellt expertutlåtande att varken nasal esketamin eller racemisk i.v. Ketamin en klar överlägsenhet kan bekräftas, men en studie pekar på överlägsenheten av i.v. ner till ketamin.
I en metaanalys av alla randomiserade kontrollerade studier av den anti-självmordseffekten av ketamin och esketamin av Hochschild, Grunenbaum och Mann (2021), kommer författarna till den nykterande slutsatsen att esketamin nässpray inte visar en högre anti-självmordseffekt. än placebo i någon av studierna. Intravenöst racemiskt ketamin, å andra sidan, visade sig vara effektivt mot självmordstankar i alla studier.

Här hittar du vår samling av medicinska studier om ämnet ketamin

Varför rekommenderas Esketamin nässpray för depression?

Det finns en enkel anledning till detta: Esketamin var patenterbart för tillverkaren Jansson, vilket får det att framstå som ett seriöst och pålitligt läkemedel. Det racemiska ketaminet, som används för ketamininfusioner på vår klinik på Mallorca och vår verksamhet i Tyskland, har funnits på marknaden sedan 1970 och är därför inte längre patenterbart.
Dessutom är kostnaden per applikation för racemisk ketamin betydligt billigare än esketamin. Det finns dock en extra insats på grund av det direkta medicinska och psykoterapeutiska stödet som är vanligt hos oss.

Fördelen med esketamin nässpray är att ingen ven behöver punkteras. Biverkningar är troligen vanligare och patienter behöver observeras minst lika länge som efter en infusion. Den antidepressiva effekten är troligen mindre och mindre ihållande än den för intravenös ketamin, särskilt när den inte används i samband med andra ingrepp.

I.V. Ketaminbehandling vid psykosomatiska störningar

Vi administrerar alltid ketamin intravenöst och kombinerar även ketamininfusioner med andra terapier, som magnetisk stimulering (rTMS), neurofeedback, hypnos och psykoterapi vid behandling av egentlig depression och behandlingsresistent depression. Institutet Dr. Scheib på Mallorca och de privata praktikerna Dr. Scheib i Berlin och München är en av få leverantörer av denna kombinerade ketaminterapi, som lovar snabbare och mer stabil förbättring än enbart ketamininfusioner.
Ketamininfusioner är också lämpliga för andra kliniska bilder: denna terapi är framgångsrik hos patienter med tvångssyndrom, kronisk smärta och missbruk.

Vår ketaminbaserade psykoterapi är också mycket framgångsrik vid komplexa posttraumatiska stressyndrom – ketamininfusionerna erbjuds endast i kombination med störningsspecifik psykoterapi.

Under speciella omständigheter kan förlossningsdepression också behandlas med ketamininfusioner, eftersom ämnet bryts ner i kroppen inom några timmar.

Sjukdomar där I.V. ketamininfusioner är effektiva:

 • Depressioner
 • Terapiresistent depression
 • Postpartum depression
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) / Trauma
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Ångeststörningar
 • Missbruk
 • Kronisk smärta
 • Ätstörning
 • Alzheimers/Demens

Behandling med ketamininfusioner kan också vara användbar för andra symtom, såsom migrän eller utbrändhet. Vi ger dig gärna råd personligen. Kontakta oss för mer information.


På grund av coronapandemin har vi beslutat att även skapa behandlingsalternativ med ketaminterapi i Tyskland för patienter med depression på kort sikt.
Vi erbjuder öppenvårdsbehandlingar på våra nya platser i München och Berlin.
För ett icke-bindande preliminärt telefonsamtal eller en tid för en psykoterapeutisk utvärderingssamtal för att fastställa indikation och terapiplanering (mot en avgift, även möjligt online eller per telefon) i Tyskland eller på Mallorca, kontakta oss nu:

Kontakta oss nu!

Du kan också ringa oss för att boka tid på +34 601 90 66 94
Du kan nå München-träningen på +49 8945670607


 

Läs mer om vår ketaminterapi

Läs mer om behandlingsproceduren

FAQ´s Ketamin-terapi

Video: Patient med egentlig depression 3 månader efter behandling med ketaminhypnosbehandling