Neurofeedback vid behandling av psykosomatiska sjukdomar

Vad är neurofeedback?

Neurofeedback, även känt som EEG-biofeedback eller neuroterapi, är en icke-invasiv behandlingsmetod som använder realtidsövervakning av hjärnaktivitet för att självreglera hjärnans funktion. Neurofeedback-utbildning innebär övervakning av hjärnaktivitet och ger feedback i realtid till patienten. Återkopplingen hjälper patienten att reglera och träna sina egna hjärnvågor, vilket kan förbättra symtomen och det allmänna välbefinnandet.

Denna innovativa metod har blivit populär på senare år, särskilt inom området psykisk hälsa, där den har visat sig vara effektiv vid behandling av en rad olika psykosomatiska tillstånd, inklusive depression, ångest, ADHD och PTSD. Psykosomatiska sjukdomar är tillstånd som visar sig genom fysiska symtom men som har en underliggande psykologisk orsak. I denna artikel förklaras principerna för neurofeedback och dess tillämpning vid behandling av psykosomatiska sjukdomar. På vår klinik på Mallorca har vi i flera år framgångsrikt arbetat med neurofeedback som stöd för ketaminbehandling och psykoterapi. Neurofeedback är en evidensbaserad behandlingsmetod som har sitt ursprung i USA i början av 1970-talet. Det finns nu omfattande vetenskapliga studier om metodens effektivitet.

Hur fungerar neurofeedback?

Neurofeedback bygger på principen att hjärnan kan fungera mer effektivt genom att ge feedback på sin aktivitet. Neurofeedback fungerar genom att mäta hjärnans aktivitet med hjälp av elektroencefalografi (EEG) eller nära infraröd spektroskopi (NIRS). Elektroencefalografi (EEG) är det viktigaste verktyget som används vid neurofeedback och mäter hjärnans elektriska aktivitet, medan NIRS mäter förändringar i syrenivåerna i blodet i hjärnan. Under en neurofeedback-session placeras sensorer i hårbotten för att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan. Uppgifterna bearbetas sedan och presenteras för personen i realtid som visuell eller auditiv feedback.

En användare kan t.ex. se en boll röra sig över en skärm. Bollens hastighet bestäms av användarens hjärnaktivitet. Om användarens hjärnvågor ligger inom ett önskvärt intervall rör sig bollen snabbt. Om användarens hjärnvågor ligger i ett oönskat intervall rör sig bollen långsamt. Användaren kan då lära sig att kontrollera sina hjärnvågor för att hålla bollen i rörelse.

Boka tid nu för en psykoterapeutisk utvärderingskonsultation

Eller kontakta oss för mer information

Vilka är fördelarna med neurofeedback?

Neurofeedback har visat sig vara effektivt vid behandling av en rad olika psykiska tillstånd. De potentiella fördelarna med neurofeedback inkluderar:

 • Minskade symtom på depression, ångest, ADHD och PTSD
 • Förbättrad kognitiv funktion
 • Ökat självförtroende
 • Minskad stress
 • Förbättrad sömnkvalitet

Vi använder neurofeedback på Mallorca för olika psykosomatiska tillstånd. Klagomål som sömnstörningar kan behandlas framgångsrikt inom 10 till 15 sessioner. För andra störningar eller kliniska bilder som ADHD, migrän eller depression krävs vanligtvis fler sessioner, beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Metoden är icke-invasiv. Den kan minska eller helt eliminera behovet av medicinering.

Tillämpning av neurofeedback för psykosomatiska sjukdomar:

 • ADHD:
  Evidensbasen för behandling av ADHD med neurofeedback är bland de bästa och användningen är utbredd. För vissa patienter fungerar neurofeedback bättre än behandling med stimulantia som metylfenidat
 • Stress och ångest:
  Neurofeedback har visat sig vara effektivt vid behandling av stress och ångestrelaterade psykosomatiska symtom. Genom att adressera specifika hjärnvågsmönster som förknippas med avslappning och lugn kan människor lära sig att självreglera sin stressrespons och därmed minska de fysiska symtomen på kronisk stress.
 • Migrän och huvudvärk:
  Psykosomatisk huvudvärk och migrän kan ofta utlösas eller förvärras av psykologiska faktorer. Neurofeedback hjälper människor att känna igen och reglera de hjärnvågsmönster som är förknippade med dessa symtom, vilket kan leda till en minskning av frekvensen och intensiteten av huvudvärk.
 • Kronisk smärta:
  Neurofeedback har undersökts som en kompletterande terapi för personer med kronisk smärta med psykosomatisk bakgrund. Genom att påverka de neuronala banor som är förknippade med smärtupplevelse kan neurofeedback bidra till strategier för att hantera smärta.
 • Gastrointestinala sjukdomar:
  Vissa mag-tarmsjukdomar, som irritabel tarm (IBS), kan påverkas av stress och känslomässiga faktorer. Neurofeedback syftar till att reglera den hjärnaktivitet som är förknippad med dessa känslor och kan därmed bidra till att lindra psykosomatiska symtom i samband med mag-tarmbesvär.
 • Sömnstörningar:
  Psykosomatiska sömnstörningar, såsom insomni, kan gynnas av neurofeedbackinterventioner. Genom att ta itu med de hjärnvågsmönster som är förknippade med regleringen av sömn kan människor uppleva förbättringar i kvaliteten och varaktigheten av sin sömn.

Neurofeedback som en alternativ behandlingsmetod

 • Neurofeedback kan vara en alternativ behandling när medicinering inte kan användas
 • Neurofeedback kan vara ett alternativ om medicinering inte har varit effektiv
 • Behandlingen kan användas som ett alternativ till medicinering under graviditet eller vid förlossningsdepression
 • Neurofeedback-terapi har inga biverkningar och är i allmänhet lämplig för barn från 4 års ålder samt vuxna med funktionsnedsättningar
neurofeedback training mallorca

Neurofeedback vid behandling av depression:

Depression, en vanlig psykosomatisk sjukdom som kännetecknas av ihållande känslor av nedstämdhet och intresseförlust, är i fokus för utforskningen av tillämpningen av neurofeedback. Forskning tyder på att personer med depression ofta uppvisar specifika mönster i hjärnaktiviteten, och neurofeedback syftar till att ta itu med och förändra dessa mönster. Genom att rikta in sig på hjärnregioner som är förknippade med humörreglering, t.ex. prefrontala cortex, och justera balansen mellan alfa- och betahjärnvågor, kan neurofeedback bidra till att lindra depressiva symtom. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för människor att få större kontroll över sina känslomässiga tillstånd genom att lära sig att modulera den neurala aktivitet som är förknippad med humörreglering. Även om neurofeedback inte är den enda lösningen på depression, har det visat sig vara lovande som en kompletterande terapi som potentiellt kan förbättra effektiviteten hos konventionella behandlingar som psykoterapi och medicinering. På vår klinik använder vi alltid neurofeedback tillsammans med andra terapier som ketamininfusioner och rTMS, och uppnår snabbare och mer långvariga resultat än med endera terapin ensam. När forskningen inom detta område går framåt kan neurofeedback spela en integrerad roll i övergripande strategier för de komplexa utmaningar som depression och andra psykosomatiska störningar innebär.

Vilka är fördelarna med neurofeedback vid depression?

Neurofeedback har visat sig vara effektivt för att minska symtomen på depression. Neurofeedback kan hjälpa till att:

 • Känslor av nedstämdhet och hopplöshet minskar
 • sömnkvaliteten förbättras
 • energinivån höjs
 • koncentrationen är förbättrad
 • stämningen är förstärkt

Neurofeedback är också en säker och icke-invasiv behandlingsmetod. Det finns inga kända biverkningar av neurofeedback och den kan användas i kombination med andra behandlingar för depression som psykoterapi, ketaminbehandling och rTMS.

Neurofeedback i kombination med ketamininfusioner:

Under senare år har man undersökt kombinationen av neurofeedback och ketamininfusioner vid behandling av psykosomatiska sjukdomar, inklusive depression. Ketamin, ett dissociativt bedövningsmedel, har blivit känt för sina snabba antidepressiva effekter genom att modulera glutamatneurotransmission och främja synaptisk plasticitet (hjärnans förmåga att förändras och bilda nya kopplingar). I kombination med neurofeedback, som fokuserar på reglering av specifika hjärnvågsmönster, skapas ett omfattande och komplementärt tillvägagångssätt. Neurofeedback-sessionerna ger patienterna verktyg för att förbättra självreglering och känslomässig motståndskraft, medan ketamininfusioner kan skapa en neuroplastisk miljö som gynnar långvariga positiva förändringar i sinnesstämningen. Denna dubbla strategi syftar inte bara till att lindra akuta symtom, utan också till att behandla underliggande neuronala dysregleringar som bidrar till psykosomatisk sjukdom. Neurofeedback kan bidra till att stabilisera hjärnaktiviteten och främja neuroplasticitet, medan ketamin kan ge snabb och varaktig förbättring av humörsymtom.

Forskningen om denna kombinerade terapimodell pågår fortfarande, men många studier visar att metoden är ett lovande alternativ för personer som lider av behandlingsresistent depression eller som söker mer holistiska och individanpassade insatser.

En studie som publicerades i tidskriften Clinical Psychopharmacology and Neuroscience visade att patienter med depression som fick både neurofeedback och ketamininfusioner hade en betydligt större förbättring av sina symtom än patienter som bara fick en av de två behandlingarna. En annan studie, som publicerades i tidskriften Frontiers in Psychiatry, visade att neurofeedback och ketamininfusioner var effektiva vid behandling av patienter med behandlingsresistent depression. Behandlingsresistent depression är en typ av depression som inte svarar på standardbehandlingar som medicinering och psykoterapi.

Med integreringen av neurofeedback och ketamininfusioner får denna metod allt större genomslagskraft och ger mentalvårdspersonal möjlighet att anpassa behandlingarna till varje individs unika behov. Även om kombinationen av neurofeedback och ketamininfusioner är en lovande metod för att behandla depression, finns det flera kliniska överväganden som bör beaktas när behandlingen ges.

 • Neurofeedback och ketamininfusioner ska administreras av kvalificerad sjukvårdspersonal.
 • Neurofeedback och ketamininfusioner bör skräddarsys efter patientens individuella behov och svar på behandlingen.
 • Patienterna ska övervakas noga med avseende på eventuella biverkningar av behandlingen (oftast milda och övergående symtom som yrsel, huvudvärk, trötthet och ångest).

Användning av neurofeedback i hemmet:

Tekniska framsteg har gjort det möjligt att utveckla neurofeedback-system som kan användas bekvämt i det egna hemmet. Vi arbetar nu med Divergence Neurofeedback System, som gör det möjligt att utföra neurofeedback hemma på ett bekvämare och mer frekvent sätt. Divergence Neurofeedback System för hemmabruk består av ett headset med EEG-sensorer och programvara (app) som guidar användaren genom neurofeedbackövningar.

Våra program har förmågan att anpassa sig till träningsprotokoll i realtid baserat på analys av individuella hjärnvågsmönster för att optimera neurofeedbackupplevelsen. Divergence Neurofeedback System syftar till att öka effektiviteten och ändamålsenligheten hos neurofeedback genom att skräddarsy interventioner till varje användares unika neurobiologiska profil. Denna personalisering lovar att möjliggöra mer exakta och riktade interventioner vid behandling av psykosomatiska tillstånd. Medan inledande professionell vägledning rekommenderas för att säkerställa korrekt inställning och förståelse, kan patienter med tiden lära sig att utföra neurofeedback-sessioner självständigt. Denna demokratisering av neurofeedback ger användarna möjlighet att aktivt delta i sin mentala hälsa och sitt välbefinnande. Det är dock viktigt att betona att neurofeedback i hemmet bör användas med försiktighet, eftersom professionell handledning är viktig för korrekt tolkning av EEG-data och för att skräddarsy utbildningen efter individuella behov. Att integrera neurofeedback i hemmet i behandlingsplaner kan dock förbättra kontinuiteten i vården och ge patienterna ett mer flexibelt och personligt tillvägagångssätt för att främja mental och känslomässig balans.

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas erbjuder system som Divergence Neurofeedback System möjligheter till ännu mer sofistikerade och individanpassade metoder för neurofeedback och erbjuder intressanta metoder för att förbättra samspelet mellan neurovetenskap och terapeutiska interventioner.

Mer information om våra mobila neurofeedback-enheter

Träna hjärnan när och var du vill

Neurofeedback för din psykiska hälsa

Neurofeedback är ett lovande nytt behandlingsalternativ för psykisk hälsa. Det är en säker, icke-invasiv och effektiv behandling som kan hjälpa människor att förbättra sina symtom och sitt allmänna välbefinnande.

Kombinationen av neurofeedback och ketamininfusioner utgör en ny och potentiellt omvälvande metod för behandling av depression. Forskning visar att denna kombination är mer effektiv än endera behandlingen ensam, särskilt för patienter med behandlingsresistent depression. Även om forskningen fortsätter att gå framåt är denna behandlingsmetod redan ett värdefullt tillskott till vår behandling av depression. Om du överväger neurofeedbackbehandling, tala med din läkare för att se om det är rätt för dig.

F.A.Q. Neurofeedback

Vanliga frågor om behandling med neurofeedback

Behandling täcks vanligtvis för privatförsäkrade patienter, beroende på avtalet. För patienter med lagstadgad sjukförsäkring är det ofta ett beslut från fall till fall. Om flera misslyckade försök redan har gjorts för att behandla depression, kallas detta behandlingsresistent depression. Vi är för närvarande det enda centret i Europa där ketaminbehandling, rTMS, neurostimulering och intensiv psykoterapi erbjuds samtidigt.

Neurofeedback är en varaktigt effektiv metod för behandling av störningar i självreglering och impulskontroll. Syftet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten vid olika neuropsykiatriska störningar under flera sessioner. Under en session mäts klientens hjärnaktivitet (EEG) och omvandlas till bilder med hjälp av en dator. Denna visuella återkoppling gör det möjligt att uppfatta omedvetna neurofysiologiska processer. Under återkopplingen får klienten uppgifter att lösa. Dessa är ställda på ett sådant sätt att hjärnan måste uppnå en viss aktivitetsnivå för att få positiv feedback. Denna förändring sker när koncentrationen ökar eller perceptionen förbättras. Principen om operant betingning används för att säkerställa att hjärnan i allt högre grad uppvisar gynnsamma aktiviteter. Under ledning av en terapeut kan klienter lära sig att uppfatta dessa neurofysiologiska processer. På så sätt kan dysregleringar upptäckas och effektiva motåtgärder sättas in.

Neurofeedback-behandlingens effektivitet och hållbarhet har undersökts och bevisats i vetenskapliga studier. Det har visat sig att förmågan att kontrollera och reglera sina egna kroppsliga processer kan läras ut. Medicinering som endast bekämpar symtom kan ofta minskas med bio-/neurofeedback-terapi. Neurofeedback arbetar inte med symtom, utan med orsakerna. S3-riktlinjen för ADD/ADHD ger också tydliga rekommendationer för neurofeedbackbehandlingar. Detta beror på att neurofeedback endast kan vara optimalt effektiv och hållbar om den används korrekt.

Neurofeedback-träningen bör äga rum i ett rum med mysig atmosfär. Klienten sitter avslappnad i en bekväm stol eller fåtölj. Appliceringen av elektroderna kan kombineras med ett kort introduktionssamtal. Under sessionen bör terapeuten observera klienten och hur kurvorna utvecklas för att kunna hjälpa till vid behov. Vid behov kan träningen pausas. Efter neurofeedback-träningen bör den utvärderas tillsammans och överföringsövningar utföras. Överföringen omfattar metoder som hjälper till att överföra det man har lärt sig till vardagen.

Neurofeedback är en säker och icke-invasiv metod. Det finns dock vissa potentiella risker förknippade med neurofeedback, t.ex.

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Angst

Dessa biverkningar är vanligtvis milda och övergående. Om du märker av några biverkningar ska du tala med din behandlande terapeut.

Neurofeedback fungerar för alla. Vi uppnår särskilt goda resultat med personer som:

 • Har en psykisk sjukdom som inte har svarat på andra behandlingar
 • söker ett icke-invasivt och läkemedelsfritt behandlingsalternativ
 • är redo för regelbunden behandling, antingen på vår klinik eller med våra portabla neurofeedbackalternativ för hemmabruk.

Hur många neurofeedback-sessioner du behöver beror på hur allvarliga dina symptom är och hur du svarar på behandlingen. De flesta ser en förbättring efter 10-20 sessioner.