1. ANVÄNDARINFORMATION

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Medicina Psicosomática DR. SCHEIB S.L. ansvarar för behandlingen av användarens personuppgifter och informerar dig om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april (GDPR) och organisk lag 3/2018 av den 5 december (LOPDGDD).

Vilken typ av uppgifter begär vi och behandlar vi?

Beroende på vilken form eller vilket sätt vi får tag på dina uppgifter ber vi dig alltid om det minimum som krävs för att uppfylla de syften som anges i varje enskilt fall.

Vad behandlar vi dina personuppgifter för och varför gör vi det?

Beroende på i vilken form vi har fått dina personuppgifter kommer vi att behandla dem konfidentiellt för att uppnå syftet:

I formuläret Kontakt

För att besvara frågor eller andra typer av förfrågningar som användaren gör via något av de kontaktformulär som finns tillgängliga på den personuppgiftsansvariges webbplats (för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

För att utföra statistiska analyser och marknadsundersökningar.

(för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

På CV-formuläret

För att involvera den registrerade i rekryteringsprocesser och analysera den sökandes profil i syfte att välja ut en kandidat för den registeransvariges lediga tjänst (med den registrerades samtycke, artikel 6.1.a i GDPR).

I formuläret Reservationer

För att göra bokningar på den personuppgiftsansvariges anläggning (för att genomföra ett avtal eller ett förhandsavtal, 6.1.b GDPR).

Skicka kommersiell reklam via e-post, fax, SMS, MMS, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, till kunder som möjliggör kommersiell kommunikation om produkter eller tjänster som liknar dem som ursprungligen avtalats med kunden (artikel 21.2 LSSI). (för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

I formuläret Utnämningar

För att planera möten med den personuppgiftsansvarige (för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

Sociala medier

Kontakt via sociala nätverk för att upprätthålla en relation mellan användaren och den personuppgiftsansvarige, vilket kan omfatta följande åtgärder: – Behandla dina förfrågningar och frågor. – Informera om aktiviteter och evenemang. – Informera om produkter och/eller tjänster. – Interagera genom officiella profiler. Användaren har en profil på samma sociala nätverk och har beslutat att gå med i den registeransvariges sociala nätverk, vilket visar att han/hon är intresserad av den information som publiceras där, och när han/hon begär att få följa vår officiella sida ger han/hon oss därför sitt samtycke till behandlingen av sina uppgifter. Användaren kan när som helst få tillgång till det sociala nätverkets sekretesspolicy och konfigurera sin profil för att garantera sin integritet. När användaren är en följare eller har anslutit sig till den ansvariga partens sociala nätverk kan han/hon publicera kommentarer, länkar, bilder, fotografier eller någon annan typ av innehåll som stöds av den ansvariga parten.

Användaren måste alltid vara ägare till det publicerade innehållet, inneha upphovsrätt och immateriella rättigheter eller ha samtycke från berörda tredje parter. – Skicka kommersiell kommunikation om koncernföretagens verksamhet samt externa företag med vilka avtal om kommersiellt samarbete eller förmedling har ingåtts (med den berörda partens samtycke, 6.1.a GDPR).

Kunder och leverantörer

Kommersiell förvaltning med kunder och leverantörer (på grund av den personuppgiftsansvariges legitima intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

Reklam som inte längre är tillåten

Hantering av uppgifter för att förhindra att kommersiell kommunikation skickas till personer som har uttryckt sin vägran eller sitt motstånd mot att ta emot den (för att uppfylla en rättslig skyldighet, 6.1.c GDPR).

Kommersiell reklam

Reklamförvaltning och kommersiell prospektering. Inkluderar uppgifter från legitima offentligt tillgängliga källor (för den personuppgiftsansvariges legitima intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

De registrerades rättigheter

För att uppfylla förfrågningar från medborgare som utövar sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (för att uppfylla en rättslig förpliktelse, 6.1.c i dataskyddsförordningen).

Användare av responsas webb, app och andra plattformar

Användaridentifieringsuppgifter för användare som besöker företagets webbplats (för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

Utbildning, kurser, workshops, aktiviteter eller liknande

Förvaltning av villkoren för tillträde och användning.

(för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

Anslutning till Wifi-nätverket

– Utföra statistiska analyser och marknadsundersökningar (i den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

– Genomföra nöjdhets- och kvalitetsundersökningar (i den personuppgiftsansvariges legitima intresse, artikel 6.1.f i GDPR).

(på grundval av den registrerades samtycke, 6.1.a GDPR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De kommer inte att bevaras längre än vad som är nödvändigt för att upprätthålla ändamålet med behandlingen eller om det finns rättsliga föreskrifter som kräver att de ska bevaras, och när de inte längre är nödvändiga för ändamålet kommer de att raderas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna anonymiseras eller förstörs fullständigt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Ingen överföring av personuppgifter till tredje part är planerad, utom om det är nödvändigt för att utveckla och genomföra ändamålen med behandlingen, till våra tjänsteleverantörer som är relaterade till kommunikation och med vilka den personuppgiftsansvarige har undertecknat de sekretess- och personuppgiftsbiträdesavtal som krävs enligt gällande sekretessbestämmelser.

Utför vi internationella överföringar?

I enlighet med bestämmelserna i artikel 44 i dataskyddsförordningen får tillstånd för internationell överföring av uppgifter till ett land som inte har förklarats vara ett land med en adekvat skyddsnivå endast beviljas om tillräckliga garantier erhålls. Det kan således beviljas om den registeransvarige tillhandahåller ett skriftligt avtal som ingåtts mellan uppgiftsutföraren och uppgiftsimportören och som innehåller nödvändiga garantier för att de registrerades skydd respekteras och att deras rättigheter kan utövas.

Det är möjligt att den personuppgiftsansvarige använder sig av tjänster från leverantörer som har servrar eller huvudkontor på andra platser och därför sker dessa överföringar. För att se den uppdaterade listan över leverantörer, kontakta den registeransvarige eller dr.scheib@psychosomatik.com.

Vilka är dina rättigheter?

Användarens rättigheter är:

Rätten att när som helst återkalla sitt samtycke.

Rätt till tillgång, rättelse, överföring och radering av sina uppgifter samt rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av dem.

Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (www.aepd.es) om de anser att behandlingen inte är förenlig med gällande bestämmelser.

Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter:

Medicina Psicosomática DR. SCHEIB S.L.. C/ Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears). E-post:

dr.scheib@psychosomatik.com

2. OBLIGATORISK ELLER FRIVILLIG KARAKTÄR AV DE UPPGIFTER SOM ANVÄNDAREN LÄMNAR.

Genom att kryssa i motsvarande rutor och ange uppgifter i de fält som är markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller i nedladdningsformuläret accepterar användaren uttryckligen, fritt och otvetydigt att uppgifterna är nödvändiga för att leverantören ska kunna behandla hans eller hennes förfrågan, och att det är frivilligt att ange uppgifter i de övriga fälten. Användaren garanterar att de personuppgifter som lämnas till den registeransvarige är sanningsenliga och ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dem.

Den ansvarige informerar om att alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att ge användaren en optimal tjänst. Om alla uppgifter inte lämnas finns det ingen garanti för att den information och de tjänster som tillhandahålls kommer att vara helt anpassade till dina behov.

Om du på något sätt förser oss med andra personers personuppgifter, varnar den ansvariga parten för att du måste göra det med deras samtycke och att du tidigare har informerat oss om de punkter som finns i denna sekretesspolicy.

På samma sätt förbinder sig den registeransvarige att förse varje tredje part vars uppgifter du lämnar till oss med relevant information, i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i de allmänna bestämmelserna.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att den personuppgiftsansvarige i enlighet med bestämmelserna i de gällande bestämmelserna om skydd av personuppgifter följer alla bestämmelser i GDPR och LOPDGDD för behandling av personuppgifter som han ansvarar för, och uppenbarligen följer de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, varigenom de behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt i förhållande till den registrerade och är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas.

Den personuppgiftsansvarige garanterar att den har infört lämpliga tekniska och organisatoriska riktlinjer för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställs i GDPR och LOPDGDD för att skydda användarnas rättigheter och friheter och att den har meddelat lämplig information till dem så att de kan utöva dem.

För mer information om integritetsgarantier kan du kontakta den ansvariga personen via Medicina Psicosomática DR.

SCHEIB S.L.. C/ Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears). E-post: dr.scheib@psychosomatik.com

4. EFFEKTIVITET

Denna sekretesspolicy gäller från och med den 09/08/2022.

Den ansvarige förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till framtida uppdateringar av lagstiftning eller rättspraxis som kan vara tillämpliga, eller av andra tekniska, operativa, kommersiella, företagsmässiga skäl osv. Om användarnas rättigheter påverkas till följd av ändringarna, förbinder sig den ansvariga parten att informera om orsakerna till detta.

Information om dataskydd enligt artikel 13 i DSGVO
Den ansvariga partens namn och adress
Den ansvariga parten enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) och andra dataskyddsbestämmelser är:

MEDICINA PSICOSOMATICA DR. SCHEIB S.L.

B57886434

C/Camilo José Cela, 20, – 07014 Palma (Illes Balears)

Uppgiftsskyddsombudets namn och adress
Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

dsgvoschutzbrief.com – Lukmann Consulting GmbH

Walter Lukmann
Packerstrasse 183
A-8561 Söding

Telefon: 43 660 60 888 01
E-post: service@dsgvoschutzbrief.com

Allmän information om databehandling
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
I enlighet med artikel 13 i DSGVO informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om den rättsliga grunden inte anges i meddelandet om uppgiftsskydd gäller följande:
Den rättsliga grunden för att erhålla samtycke är artikel 6.1.a i samband med artikel 6.1.a i samband med artikel 6.1.a. Artikel 7 i DSGVO. Den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra tjänster och genomföra avtalsåtgärder samt för att besvara förfrågningar är artikel 6.1 b i DSGVO. Den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i DSGVO. Om behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, utgör artikel 6.1 f i DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, utgör artikel 6.1 d i DSGVO den rättsliga grunden.

Radering av uppgifter och lagringsperiod
Vi följer principerna om att undvika data och spara data. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de lagstadgade lagringstiderna. När respektive syfte upphör att gälla eller när dessa lagringsperioder har löpt ut blockeras eller raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Anmärkning om överföring av uppgifter till tredjeländer
På vår webbplats har vi också integrerat verktyg från företag i tredje land (inklusive USA). Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags servrar. I regel motsvarar nivån på uppgiftsskyddet i tredjeländer inte EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. Detta innebär att det finns en risk för att dina uppgifter måste överlämnas till säkerhetsmyndigheter i dessa länder och kan behandlas av myndigheter i dessa länder i kontroll- och övervakningssyfte, eventuellt utan att du har någon rättslig prövning. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd. Du hittar kontaktuppgifter i avtrycket.

Som registrerad i den mening som avses i GDPR har du möjlighet att hävda olika rättigheter. De rättigheter för registrerade som följer av DSGVO är rätten till information (artikel 15), rätten till rättelse (artikel 16), rätten till radering (artikel 17), rätten till begränsning av behandlingen (artikel 18), rätten till invändning (artikel 21), rätten att klaga till en tillsynsmyndighet och rätten till dataportabilitet (artikel 20).

Rätt till ångerrätt:

Viss databehandling kan endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av databehandlingen fram till återkallelsen.

Rätt till ångerrätt:

Viss databehandling kan endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av databehandlingen fram till återkallelsen.

Rätt till invändningar:

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO kan du som registrerad när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig av skäl som beror på din särskilda situation. Du har också denna rätt när det gäller profilering på grundval av dessa bestämmelser. Om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kommer vi inte längre att behandla de relevanta uppgifterna efter en invändning.

Om behandlingen av personuppgifter tjänar till direktmarknadsföring har du också rätt att när som helst göra invändningar. Samma sak gäller för profilering i samband med direktreklam. Även här kommer vi inte längre att behandla personuppgifter så snart du gör invändningar.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet:

Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet:

Om dina uppgifter behandlas automatiskt på grundval av samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du rätt att få dessa uppgifter i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att uppgifterna överförs och görs tillgängliga för en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till tillgång, rättelse och radering:

Du har rätt att få information om dina behandlade personuppgifter om syftet med behandlingen, kategorierna, mottagarna och lagringens längd. Dessutom har du rätt att få veta om det finns en rätt till rättelse, radering eller begränsning av de personuppgifter som rör dig. Om du har några frågor om detta eller om andra frågor som rör personuppgifter kan du naturligtvis kontakta oss via de kontaktmöjligheter som anges i avtrycket.

Rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan när som helst kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra det måste du uppfylla något av följande villkor:

Du bestrider att personuppgifterna är korrekta. Under den tid som kontrollen av riktigheten pågår har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.
Om behandlingen sker på ett olagligt sätt kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas som ett alternativ till radering.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens syfte, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsning av behandlingen som ett alternativ till radering.
Om du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO kommer en avvägning av dina och våra intressen att göras. Fram till dess att denna avvägning har skett har du rätt att begära att behandlingen begränsas.
Effekten av en begränsning av behandlingen är att personuppgifterna, bortsett från lagring, endast får behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda unionens eller en medlemsstats väsentliga allmänna intressen.

Tillhandahållande av webbplatsens webbhotell
När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler. Denna information överförs automatiskt av din webbläsare till vår server eller till vårt värdföretags server.

Dessa är:

IP-adressen för webbplatsbesökarens slutenhet.
Anordning som används
värdnamn för den dator som har tillgång till datorn.
Besökarens operativsystem
typ och version av webbläsare
Namnet på den fil som man har tillgång till.
Tid för serverförfrågan
Mängd uppgifter
Uppgifter om huruvida det gick att hämta uppgifterna.
Vi kombinerar inte dessa uppgifter med andra datakällor.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse är att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras.

I stället för att driva webbplatsen på vår egen server kan vi också låta den drivas på en extern tjänsteleverantörs server (webbhotell). I detta fall lagras de personuppgifter som samlas in på denna webbplats på värdföretagets servrar. Förutom de uppgifter som nämns ovan kan detta till exempel omfatta kontaktförfrågningar, kontaktuppgifter, namn, uppgifter om tillgång till webbplatsen, metadata och kommunikationsuppgifter, avtalsuppgifter och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter genom att anlita ett webbhotell är vårt intresse av en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vår webbplats (artikel 6.1 f i DSGVO). En annan rättslig grund kan vara för att uppfylla avtal med våra framtida och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO). Om vi har anlitat ett webbhotell finns det ett avtal om orderhantering med denna tjänsteleverantör.

Användning av cookies
Vår webbplats använder ”cookies”. Cookies är information som en webbserver (server som tillhandahåller webbinnehåll) lagrar på din terminalutrustning för att kunna identifiera denna terminalutrustning. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) och raderas i slutet av ditt besök på en webbplats eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan också lagras på din terminal av tredjepartsföretag när du går in på vår webbplats (tredjepartsförfrågningar). Detta gör det möjligt för oss som operatör och för dig som besökare på denna webbplats att använda vissa tjänster som tillhandahålls av tredje part och som är installerade på denna webbplats. Exempel på detta är cookies för att hantera betaltjänster eller cookies för att visa videor.

Cookies har många olika användningsområden. De kan användas för att förbättra webbplatsens funktionalitet, för att styra funktioner i kundvagnen, för att öka säkerheten och komforten vid användning av webbplatsen och för att analysera besökarnas flöden och beteende. Beroende på de enskilda funktionerna måste cookies klassificeras enligt dataskyddslagstiftningen. Om de är nödvändiga för driften av webbplatsen och avsedda att tillhandahålla vissa funktioner (kundvagnsfunktion) eller om de tjänar till att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik), grundar sig deras användning på artikel 6.1 f i DSGVO. Som webbplatsoperatörer har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. I alla andra fall ber vi om ditt samtycke till att lagra cookies, vilket kan återkallas när som helst (artikel 6.1 a i DSGVO).

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för detta meddelande om dataskydd. Du kommer att uppmanas att ge ditt samtycke och kan återkalla det när som helst.

Användning av externa tjänster
Externa tjänster används på vår webbplats. Externa tjänster är tjänster från tredjepartsleverantörer som används på vår webbplats. Detta kan ske av olika skäl, till exempel för att bädda in videor eller för webbplatsens säkerhet. När du använder dessa tjänster överförs personuppgifter också till respektive leverantör. Om vi inte har ett legitimt intresse av att använda dessa tjänster kommer vi att inhämta ditt samtycke som besökare på vår webbplats, vilket kan återkallas när som helst, innan vi använder dem (artikel 6.1 a i DSGVO).

Förvaltning av samtycke
För att uppfylla kraven på dataskydd använder vi ett verktyg för hantering av samtycke på vår webbplats. Med det här verktyget får vi det nödvändiga samtycket för att ställa in cookies eller använda externa tjänster. Samtyckena sparas i enlighet med detta.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige (webbplatsoperatören) omfattas av. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför artikel 6.1 c i DSGVO.

Överensstämmelse med GDPR/CCPA samtycke till cookies
Vi använder Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent-tjänsten på vår webbplats. Leverantör av tjänsten är Complianz B.V.. Företaget är beläget på Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederländerna.

Eftersom tjänsten finns lokalt på webbservern sker ingen dataöverföring till tredje part.

Verktyg för nyhetsbrev
Som en del av vår marknadsföring erbjuder vi dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbplats. För att prenumerera på nyhetsbrevet går du igenom en registreringsprocess där vi kontrollerar om du är ägare till den angivna e-postadressen och om du samtycker till att ta emot vårt nyhetsbrev. Från det att du frivilligt registrerar dig till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet, t.ex. via länken ”avregistrera dig” i nyhetsbrevet, förblir uppgifterna hos oss eller hos den nyhetsbrevstjänst som vi har anlitat. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet raderas du från distributionslistan. Det är möjligt att vi eller vår nyhetsbrevstjänst skapar en så kallad spärrlista för din e-postadress under obegränsad tid, så att du inte längre får några nyhetsbrev. Förteckningen kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Om prenumerationen på nyhetsbrevet raderas, leder det dock inte till att uppgifter som lagrats för andra ändamål (t.ex. kundkonton) också raderas.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på den rättsliga grunden samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Som besökare på webbplatsen har du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter genom ditt frivilliga, uttryckliga och föregående samtycke. Utan separat samtycke kommer personuppgifterna inte att behandlas av oss på det sätt som beskrivs ovan, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund i enlighet med artikel 6.1 i DSGVO som vi grundar behandlingen på. Vi fortsätter på samma sätt om du återkallar ditt samtycke. Lagligheten av den behandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte.

rapidmail
Vi använder tjänsten rapidmail på vår webbplats. Leverantören av tjänsten är rapidmail GmbH. Företaget har sitt kontor på Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Ytterligare information finns i leverantörens information om dataskydd på följande URL: https://www.rapidmail.de/datenschutz.

Typsnitt för webben
På denna webbplats används så kallade webbtypsnitt för enhetlig visning av typsnitt, som tillhandahålls av en extern leverantör och laddas av webbläsaren när webbplatsen öppnas. På så sätt får leverantören av webbtypsnittet kännedom om att vår webbplats har besökts från din IP-adress, eftersom din webbläsare upprättar en direkt anslutning till leverantören av webbtypsnittet.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på den rättsliga grunden samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Som besökare på webbplatsen har du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter genom ditt frivilliga, uttryckliga och föregående samtycke. Utan separat samtycke kommer personuppgifterna inte att behandlas av oss på det sätt som beskrivs ovan, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund i enlighet med artikel 6.1 i DSGVO som vi grundar behandlingen på. Vi fortsätter på samma sätt om du återkallar ditt samtycke. Lagligheten av den behandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte.

Google Fonts
Vi använder Google Fonts-tjänsten på vår webbplats. Leverantören av tjänsten är Google Ireland Limited. Företaget har sitt kontor i Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland.

Användningen av tjänsten kan leda till att uppgifter överförs till ett tredje land (USA).

Ytterligare information finns i tillverkarens information om dataskydd på följande URL: https://policies.google.com/privacy.

Kontaktformulär
På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss via ett kontaktformulär. När du kontaktar oss via det här formuläret ber vi om viss information. Framför allt måste begäran beskrivas och en kontaktpunkt anges. Åtminstone denna information är obligatorisk och måste lämnas för att du ska kunna använda kontaktformuläret.

Den rättsliga grunden för att besvara kontaktfrågorna är att fullgöra ett avtal eller genomföra åtgärder som föregår ett avtal. Dessutom kan det finnas ett legitimt intresse av att upprätthålla affärsrelationer.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är därför artikel 6.1 f i DSGVO eller artikel 6.1 b i DSGVO.

Uppgifterna raderas när vi har besvarat din förfrågan på ett tillfredsställande sätt och om det inte finns några andra lagringsperioder (t.ex. skattemässiga lagringsperioder).

E-posttrafik och kontakt via telefon
I enlighet med lagstadgade krav har vi angett ett telefonnummer och en e-postadress på vår webbplats. De uppgifter som överförs via telefon eller e-post lagras automatiskt av oss för att kunna behandla motsvarande förfrågningar eller för att kunna kontakta den berörda personen. Vi kommer inte att lämna vidare uppgifter som vi fått på detta sätt till tredje part utan ditt samtycke.

E-postkorrespondens och kontakt via telefon tjänar prekontraktuella eller kontraktsmässiga syften och behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang baseras därför på den rättsliga grunden i artikel 6.1 b i DSGVO.

Hantering av uppgifter om sökande
Det är möjligt att skicka en ansökan till oss (t.ex. per post, via ett ansökningsformulär online eller via e-post). De personuppgifter som vi får på detta sätt lagras och behandlas av oss för att vi ska kunna besluta om vi ska ingå ett anställningsförhållande.

Grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO samt artikel 6.1 a i DSGVO om samtycke har getts. I den mån tysk lag är tillämplig är § 26 BDSG också den rättsliga grunden för behandlingen (inledande av ett anställningsförhållande). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den behandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte.

Om ansökan leder till ett anställningsförhållande kommer de insamlade uppgifterna att lagras för behandling av anställningsförhållandet på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Om inget anställningsförhållande uppstår kommer uppgifterna att lagras i upp till sex månader efter det att ansökningsprocessen avslutats på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av att lagra uppgifterna för att kunna försvara oss mot eventuella stämningar eller anklagelser. Om samtycke har getts kommer uppgifterna att lagras längre på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Lagligheten av den behandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte.

Sökandegrupp
Om inget anställningsförhållande har fastställts kan den sökande tas med i vår sökandegrupp. I detta fall lagras alla uppgifter om ansökan för att kunna kontakta den berörda personen om det finns lämpliga lediga tjänster.

Lagring av uppgifter i sökandebasen sker endast efter att samtycke har getts på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Detta samtycke kan återkallas när som helst, varpå motsvarande uppgifter kommer att raderas om det inte finns rättsliga skäl för att behålla dem. Radering sker senast två år efter det att samtycke har givits. Lagligheten av den behandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte.